Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,  sector 2, București, România +4 021 312 62 10 +4 031 405 02 75 office@cnrr.ro Inscrie-te la newsletter-ul CNRR!

Introducere Fundatia Consiliul National Roman pentru Refugiati

Fundatia Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR) este o organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 1998 cu statut de utilitate publica din anul 2003.
Misiunea CNRR este de a promova si apara prin toate mijloacele legale drepturile omului in general si drepturile migrantilor, refugiatilor si ale solicitantilor de azil in special.
CNRR ofera servicii de asistenta sociala si consultanta juridica in cadrul departamentelor sale specializate.Activitati:

•    Asigurarea accesului la consiliere juridică specializată pentru solicitanţii de azil înregistraţi şi cazaţi în toate Centrele regionale de proceduri şi cazare ale IGI-DAI, respectiv Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Maramures şi Rădăuţi, precum şi a solicitanţilor de azil aflaţi în afara centrelor de cazare, inclusiv in zonele de tranzit sau la punctele de trecere a frontierei;
•    Redactare acte procedurale (plangeri, recursuri s.a. pentru solicitantii de azil);
•    Asistenta specializata pentru categoriile vulnerabile: copii separati, femei, batrani, etc;
•    Asistenta juridica in instanta pentru cazurile ce au un potential ridicat de a crea precedente judiciare;
•    Specializarea avocaţilor şi a consilierilor juridici implicaţi în procedura de azil în scopul cresterii calităţii asistenţei pentru solicitanţii de azil;
•    Specializarea interpreţilor în scopul îmbunătăţirii asistenţei lingvistice;
•    Cercetarea si furnizarea de informatii actualizate privind situatia din tarile de origine ale solicitantilor de azil (pentru judecatori, avocati, consilieri juridici, autoritati administrative);
•    Formarea viitorilor practicieni in domeniul asistentei juridice si sociale a persoanelor de interes: voluntariat in clinica juridica si sociala;
•    Lobby şi advocacy in scopul facilitarii accesului persoanelor cu o formă de protecţie la beneficii şi servicii sociale, la piaţa forţei de muncă, la obţinerea cetăţeniei române, la procesul de reunificare şi reîntregire familială şi la alte drepturi conform legii;
•    Consiliere, asistentă juridică și interpretare pentru migrantii care fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României;
•    Consiliere si a asistenta specifica pentru migrantii aflati in centrele de custodie publica ale I.G.I., imbunătățirea implementării si monitorizării operațiunilor de returnare forțată;
•    Organizarea de seminarii, mese rotunde, dezbateri pentru actorii implicati in problematica migratiei si azilului;
•    Colaborare transfrontaliera – implicarea autoritatilor si a societatii civile in gestionarea migratiei si azilului prin actiuni bi si multilaterale realizate cu toti vecinii Romaniei.

CNRR este şi membru ECRE - Consiliul European pentru Refugiaţi şi Exilati din anul 2000. Între anii 2001 – 2009 a fost reprezentat in comitetul executiv al ECRE.

CNRR face parte din reţeaua europeană de traineri în domeniul informaţiei din tara de origine, fondata de ACCORD cu sprijinul UNHCR Geneva.
CNRR a implementat următoarele proiecte:

Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România

Scopul proiectului este de a răspunde nevoilor de asistenţă specializată pe parcursul întregii proceduri de azil prin acordarea de consiliere şi asistenţă juridică pentru solicitanţii de azil inregistrati in cele șase centre aflate in administrarea IGI-DAI, în contextul în care acestea reprezintă singurul sprijin juridic specializat gratuit de care ei pot dispune.
De asemenea, proiectul îşi propune organizarea unor sesiuni de pregătire şi perfecţionare pentru avocaţii / consilierii juridici ce activează în domeniul azilului. Această iniţiativă a fost motivată de nevoia de a îmbunătăţi cadrul general al procedurii de azil, prin eforturile de a face disponibilă asistenţa specializată în acest domeniu.

Obiective generale constau în îmbunătăţirea asistenţei juridice şi lingvistice în scopul parcurgerii eficiente, legale, corecte şi cu celeritate a procedurii de determinare a unei forme de protecţie, precum și în îmbunătăţirea consilierii solicitanţilor de azil în vederea asigurării unui standard ridicat privind azilul, conform principiilor Comisiei Europene în materie, respectiv de a beneficia de un tratament echitabil şi garanţii corespunzătoare.
Pentru atingerea obiectivelor, proiectul și-a propus o serie de activităţi care să urmărească acoperirea serviciilor de consiliere juridică şi asistenţă specifică acordată solicitanţilor de azil.
Un accent deosebit s-a pus pe asistenţa acordată solicitanţilor de azil aparţinând categoriilor vulnerabile, aşa cum sunt enumerate in  Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului (art.21) privind stabilirea standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională.

Au fost elaborate, traduse in mai multe limbi, pliantele informative cu privire la procedura de azil procedura Dublin şi accesul la o noua procedura.

Grupul țintă este reprezentat de cetăţenii străini sau apatrizii care şi-au manifestat voinţa de a obţine o formă de protecţie în România, atâta timp cât cererea lor nu a fost soluţionată printr-o hotărâre irevocabilă; de asemenea se au în vedere şi persoanele care au primit o decizie irevocabilă de respingere a cererii de azil pentru care Legea 122/2006 prevede remedii juridice.

Finanţatorii proiectului: Comunitatea Europeana prin Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii, ERF Programul anual 2007- 2013, Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 și Inspectoratul General pentru Imigrări.


Consolidarea capacității autorităților de a gestiona problematica azilului 

Scopul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității autorităților de a gestiona problematica azilului prin dezvoltarea de practici unitare la nivel național, în ceea ce privește evaluarea cererilor de azil, din perspectiva obligațiilor care revin României în temeiul legislației naționale și comunitare existente.

obiective specfice:
•    Dezbaterea unor probleme de interes privind procedura de azil, definirea și interpretarea noțiunilor și a principiilor relevante ce guvernează materia;
•    Furnizarea de informații actualizate referitoare la jurisprudența relevanța a Curții de Justiție a UE și a Curții Europene a Drepturilor Omului în ceea ce privește migrația și azilul;
•    Consultarea factorilor relevanţi implicaţi în procedura de azil cu privire la problemele întâmpinate în practică pe parcursul soluționarii cererilor de acordare a unei forme de protecție, atât la nivel administrativ cât și la nivelul instanțelor de judecată competente, identificarea problemelor menționate și a soluțiilor propuse.

Grupul ţintă, beneficiar direct al acţiunilor prevăzute în proiectul "Consolidarea capacitatii autoritaților de a gestiona problematica azilului" l-au reprezintat factorii de decizie implicați în procedura de azil, respectiv: judecători, ofițeri de decizie ai IGI/DAI, consilieri juridici.

Finanţatorii proiectului: Comunitatea Europeana prin Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii, ERF Programul anual 2009-2013 și Inspectoratul General pentru Imigrări


Consolidarea managementului Informațiilor privind Țările de Origine

Scopul proiectului a constat în asigurarea accesului tuturor actorilor relevanți pentru procedura de azil la informaţii privind ţările de origine (ITO), prin atingerea următoarelor obiective specfice:
•      Facilitarea accesului tuturor factorilor relevanţi implicaţi în procedura de azil la informaţiile despre ţara de origine (ITO) prin modernizarea, promovarea și mentenanța portalului dedicat ITO;
•      Îmbunătățirea nivelului cunoștințelor și deprinderilor de utilizare a informațiilor despre țara de origine (ITO) pentru beneficiarii portalului prin pregătirea utilizatorilor și realizarea de materiale de specialitate;
•      Sprijinirea factorilor de decizie prin furnizarea, inclusiv pe portalul ITO, de răspunsuri şi rapoarte de specialitate privind situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil, traduse în limba română.

Pentru atingerea obiectivelor, proiectul și-a propus modernizarea, promovarea și mentenanța portalului dedicat (ITO), ȋn scopul:
• facilitării accesului la ITO a tuturor factorilor implicaţi în procedura de azil;
• ȋmbunătățirii nivelului cunoștințelor și deprinderilor de utilizare a portalului și a altor surse de informații disponibile ȋn mod public;
• sprijinirii factorilor de decizie implicați ȋn procedura de azil.
Finanţatorii proiectului: Comunitatea Europeana prin Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii, ERF Programul anual 2007-2013 și Inspectoratul General pentru Imigrări.


    Monitorizarea activităților de returnare forțată sub escorta
Scopul proiectului a constat în monitorizarea respectarii standardelor UE, a drepturilor omului și demnității migranților cu ședere ilegală pe timpul operațiunilor de returnare forțată sub escortă desfățurate de Inspectoratul General pentru Imigrari.
obiective specifice:
•    Monitorizarea activităților de returnare forțată prin conducerea străinului sub escortă în țara de origine sau, după caz, până  la frontieră, în vederea îndepărtării de pe teritoriul României, din perspectiva respectării standardelor UE, a drepturilor omului și demnității migranților, în toate etapele activitaților respective (anterioară returnării, procedura de returnare propriu-zisă, tranzituri, sosire/primire după caz în țara de returnare);
•    Crearea cadrului organizatoric necesar realizării în bune condițiuni a activităților de monitorizare a returnării forțate sub escortă.

Grupul țintă este reprezentat de cetăţenii străini sau apatrizii care se află în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică și sunt efectiv îndepărtați de pe teritoriu prin conducerea lor sub escortă până frontiera de stat a României sau pana în țara de origine sau de destinație, străinii minori neînsoțiți ce fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României și sunt însoțiți până în țara de origine sau de destinație, străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și care sunt îndepărtați de pe teritoriu în 24 de ore de la depistare, prin conducerea lor până la frontiera de stat a României.

Finanţatorii proiectului: Comunitatea Europeana prin Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii, Fondul pentru Returnare, Programul anual 2009-2013 și Inspectoratul General pentru Imigrări

   Consiliere și asistență juridică, interpretare și reprezentare juridică în instanţă pentru strainii ce fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României 

Scopul proiectului a constat în acordarea, la cerere, de asistenţă juridică, interpretare şi reprezentare juridică în instanţă pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, in scopul valorificarii posibilitatii de a face uz de căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare”,

Obiectivul general a constat în respectarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare.

obiective specifice:

• Consiliere juridică acordată RTT aflați în custodie publică cu privire la căile de atac și remediile juridice prevăzute de legislația în vigoare in ceea ce priveste decizia de returnare, acordata  intr-o limba pe care o inteleg sau se presupune in mod rezonabil ca o inteleg
• Asistență juridică privind redactarea contestatiilor și a altor acte procedurale pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare
• Reprezentare juridică în instanță a RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare, funcție de nevoile identificate;

Grupul țintă beneficiar direct al acțiunilor de consiliere si asistență prevăzute în proiectul de față a fost reprezentat de:
• cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta și se află fie în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad și Otopeni
• cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare, care au avut un drept legal de sedere și care vor să rămână în continuare pe teritoriul României.


Finanţatorii proiectului: Comunitatea Europeana prin Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii, Fondul pentru Returnare, Programul anual 2009-2013  Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 și Inspectoratul General pentru Imigrări

Consiliere și asistență acordată străinilor care fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta

Scopul proiectului a constat în acordarea de consiliere si asistență directă, complementare celei asigurate de către autorități, străinilor care fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta

obiective generale:
• Consilierea și informarea migranților cu privire la drepturile, obligațiile și regulile de conduită în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică și asigurarea, pentru aceștia, de servicii și asistenta specifica complementară celei acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare cât și pentru returnarea sub escortă în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate;
• Consiliere, asistență și servicii adecvate pentru migranții ce fac obiectul unei decizii de returnare și care din motive obiective nu pot fi cazați în centrele de custodie publică aflate în administrarea Inspectoratului General pentru Imigrari
Aceste obiective generale au fost atinse prin următoarele obiective specifice:
• Informarea  migranților aflați în cele două Centre de cazare  a străinilor luați în custodie publică cu privire la drepturile, obligațiile și regulile de conduită atât pe timpul șederii lor în centre cât și pe timpul desfășurării efective a operațiunilor de returnare sub escorta;
• Asigurarea de consiliere și îndrumare privind regulile de educație sanitară în colectivitate, utilizarea facilităților în centrele de cazare, prevenirea incendiilor și alte masuri, precum și asistență pentru identificarea și soluționarea unor nevoi ale migranților pe timpul cât se află în custodie publică, adaptată corespunzător pentru cei ce fac parte din categoria grupurilor vulneradile;
• Asigurarea de asistentă și servicii constând în  pachete cu bunuri materiale (produse alimentare, haine și încălțăminte, articole sanitare, medicamente, pentru activități de petrecere a timpului liber etc), și altele, funcție de nevoile identificate, complementară celei asigurate de Inspectoratului General pentru Imigrari, acordată inclusiv pentru minorii ce însoțesc părinții luați în custodie publică;
• Asigurarea de consiliere, asistentă și servicii  similare celor acordate migranților luați în custodie publică precum si cazare la nevoie pentru străinii ce din motive obiective nu pot fi plasați în centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică


Finanțator: Comunitatea Europeana prin Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii, Fondul pentru Returnare, Programul anual 2009-2013  Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 și Inspectoratul General pentru Imigrări


• Protectia solicitantilor de azil  din Romania      

Principalele obiective
•    Accesul egal la procedura de determinare a statutului de refugiat şi garantarea că aceste proceduri sunt în conformitate cu standardele internaţionale şi conduc la decizii adecvate.
•    Asigurarea unei asistente specializate solicitanţilor de azil ce fac parte din cadrul grupurilor vulnerabile: femei singure, minori neînsoţiţi, familii monoparentale, persoane în vârstă, posibile victime ale torturii şi ale violenţei sexuale şi de gen (SGBV).
•    Monitorizarea şi asigurarea consilierii juridice pentru solicitanţii de azil la punctele de trecere a frontierei.   
•    Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi recepţie ale solicitantilor de azil aflaţi în centrele IGI/DAI.
Rezultatele proiectului

Proiectul a vizat monitorizarea accesului la teritoriu si la procedura a persoanelor in nevoie de protectie internationala, acordarea consilierii si asistentei juridice, pe parcursul procedurilor de determinare a statutului de refugiat.  O atentie speciala a fost acordata asistentei persoanelor cu nevoi speciale incluse in categoria „grupuri vulnerabile” (minori, minori neinsotiti, persoane cu dizabilitati, persoane in varsta, femei insarcinate, parinti singuri cu copii minori, victime ale torturii, violului sau alte forme grave de violenta psihologica, psihica sau sexuala). Monitorizarea accesului la teritoriu si la procedura a persoanelor in nevoie de protectie internationala a fost imbinata cu sustinerea unor cursuri la Scolile de Formare Initiala si Continua a Personalului Politiei de Frontiera (SFICPPF), privind rolul politistului de frontiera in identificarea si accesul persoanelor in nevoie la procedura de determinare a statutului de refugiat.
Au fost organizate misiuni de monitorizare la frontiera si au fost amplasate panouri informative pentru persoanele in nevoie de protectie internationala.

Finanţatorii proiectului: Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi; Bucuresti, Bulevardul Primaverii, nr. 48 A, sector 1; tel/fax 021 2101594; mail: ROMBU@unhcr.org


Integrarea refugiaţilor în România


Proiectul are ca principale obiective facilitarea accesului persoanelor cu o formă de protecţie la servicii şi beneficii sociale, la piaţa forţei de muncă, la obţinerea cetăţeniei române, la procesul de reunificare şi reîntregire familială şi la alte drepturi atribuite, conform legii.
De asemenea, în cadrul proiectului sunt organizate întâlniri cu principalele instituţii cu responsabilitati legale in domeniul integrării (Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţii Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului, Agenţii Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Inspectorate Şcolare, etc)  şi cu organizaţii non-guvernamentale active in domeniu. Scopul urmărit este familiarizarea actorilor locali cu problematica integrării persoanelor cu o formă de protecţie in România, descrierea cadrului legal - naţional şi internaţional - privitor la dreptul refugiaţilor, precum şi conştientizarea factorilor de decizie locali asupra responsabilităţilor asumate conform legislaţiei naţionale, în vederea integrării lor în societatea românească.
În cadrul proiectului sunt prezentate lectiile invatate din practica si sunt formulate o serie de propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul şi totodată.
Activităţile de lobby şi advocacy focalizate pe instituţiile responsabile pentru integrarea persoanelor cu o formă de protecţie în România, urmaresc, in primul rand, reflectarea in practica a prevederilor legale in domeniu si, implicit, respectarea drepturilor persoanelor cu o formă de protecţie.  

Finanţatorii proiectului: Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi; Bucuresti, Bulevardul Primaverii, nr. 48 A, sector 1; tel/fax 021 2101594; mail: ROMBU@unhcr.org

facebook_page_plugin